Thư chúc mừng ngày 20/10 của Tổng Giám đốc gửi nữ khách hàng, đối tác